انتظارات جوامع در عصر حاضر در خصوص قابلیت اطمینان و کارآیی سیستم‌های تأمین انرژی الکتریکی رشد چشمگیری داشته  است. در راستای پاسخگویی به این انتظارات، ابعاد گسترده و پیچیدگی سیستم‌ها، ایجاد اتوماسیون در شبکه‌های انرژی الکتریکی را ایجاب نموده است. از طرفی، سیستم‌های اتوماسیون یکی از زیر ساخت­های شبکۀ انرژی الکتریکی هوشمند نیز به شمار می‌رود. هدف از به‌کارگیری این ابزار، ایجاد و توسعۀ امکان تصمیم‌گیری غیرمتمرکز، افزایش سطح مشاهده‌پذیری و ارتقای سطح سیستم پایش شبکۀ تأمین انرژی الکتریکی است. از این طریق، بستر افزایش سطح قابلیت اطمینان و کارآیی فراهم می‌شود.

در راستای بررسی جنبه‌های مختلف سیستم‌های اتوماسیون در صنعت برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت توانیر و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان اقدام به برگزاری «دومین کنگرۀ اتوماسیون صنعت برق» می‌نمایند. این کنگره در نظر دارد از طریق دریافت مقالات علمی، پژوهشی و کاربردی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی، زمینۀ تبادل نظر بین صاحب‌نظران را فراهم آورد. همچنین سعی بر آن است که با دعوت از صاحبان صنایع دیگر، از تجارب و فناوری‌های مورد استفادۀ آنها که مرتبط با اتوماسیون صنعت برق است استفاده شود.